هفته شانزدهم

فیلم: هفته شانزدهم
فیلمساز: هاشم تمدنی جهرمی
دانشگاه: صدا و سیما