ناهید

فیلم: ناهید
فیلمساز: صمد علی‌زاده
دانشگاه: پیام‌نور تبریز