کاغذ کاهی

فیلم: کاغذ کاهی
فیلمساز: مهرداد خاکی
دانشگاه: علمی کاربردی واحد ۴۶