عروسک چوبی

فیلم: عروسک چوبی
فیلمساز: محمدرضا میثاقی
دانشگاه: علمی کاربردی واحد ۴۶ تهران