قرینه غریب

فیلم: قرینه غریب
فیلمساز: سجاد دهنوی
دانشگاه: دانشگاه دامغان