عروسك

فیلم: عروسک
فیلمساز: سرور رضایی
دانشگاه: آزاد واحد سقز