تالار آینه

فیلم: تالار آینه
فیلمساز: سارا دشتی محمد
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد مرکز