اعضای هیات داوران بخش عکس جشنواره امید معرفی شدند

اعضای هیات داوران بخش عکس هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس